Awst 3ydd 2015

Ar ôl i yn llythrennol neb ofyn am y peth, mae'r digrifwr Elidir Jones a'r label Tarw Du wedi ymuno o'r diwedd ar gyfer undod unigryw o gomedi a cherddoriaeth. Yn elixir, y record cynta o'i fath yn y Gymraeg o bosib (er peidiwch cymryd ein gair ni), fe fyddwch yn cael eich tywys ar daith blith-draphlith drwy feddwl Elidir wrth iddo fwydro'n hirwyntog am bynciau mor eang â'r Beibl, ffilmiau Indiana Jones a thoiledau cyhoeddus Abertawe.

A gyda hud a lledrith cerddorol wedi ei sbrinclo'n hael dros bob un trac, mae'n record sy'n siŵr o godi gwên. Neu, rhowch o fel hyn; mae'r albym yn para bron awr felly os newch chi ei roi mlaen yn eich car ar ben pella'r A470, ar ôl tua tri gwrandawiad a hanner, mi fyddwch wedi cyrraedd pen arall y ffordd enwog 'pan Gymru' (yn dibynnu yn union ar lle yde chi'n mynd wrth gwrs). Os liciwch chi, meddyliwch amdano fel rhaglen hir Radio 4 yn y Gymraeg. Ond heb Stephen Fry yn troi fynu bob pum munud.

Dywedodd Elidir:

"Byddwch yn rhagorol i'ch gilydd. A phartïwch ymlaen, dŵds"

A hefyd:

"I fod yn berffaith onest, dwi isio cropian i mewn i dwll yn y llawr ac aros yna"

Gellir hefyd clywed a gweld doniau eraill Elidir fel aelod o'r band Plant Duw , fel cyflwynydd ag adolygydd gemau fidio ar ei safle we Fideo Wyth yn ogystal a gallu darllen ei waith yn ei nofel newydd Y Porthwll fydd allan o fis Medi 2015 ymlaen - llyfr am ddau fersiwn o'r un cymeriad sy'n bodoli mewn dau ddeimensiwn gwahanol"

03.08.2015

Elidir Jones presents 'elixir' - a spoken word observational album on various subjects such as the bible, Indiana Jones films and Swansea public toilets.

Prynwch yn / Buy at:

 • amazon
 • itunes
 • deezer

Questionnair:

1. Hoff liw?
Cwestiwn da a gwreiddiol. Piws oedd fy ateb stoc pan yn blentyn ffôl, oherwydd mai Donatello efo'i fasg piws oedd y Ninja Turtle gora, yn ddi-gwestiwn. Ond wedi tyfu fyny, dwi wedi dechra sylweddoli na ddyliwn i seilio fy holl fywyd ar wersi'r Teenage Mutant Ninja Turtles.

Mae du yn dda. Ond ydi o'n liw, ta ydi o'n brinder o liw? Un i'r athronwyr, dwi'n meddwl.

O, bygro hwn. Coch.

2. Hoff fwyd?
Pizza o'r siop enwog ym Mangor Ucha, wedi ei wneud gan y ddynes sydd wedi yn gweithio yna am ddegawdau. Ella bod ei dwylo'n edrych fel y dylsa nhw fod yn berchen i gorff marw, ond mae hi'n gwybod yn iawn be mae'n ei wneud. Reit hyblyg o ran toppings, ond allwch chi'm mynd o'i le efo salami ac india-corn.

3. Hoff 5 dinas?
1. Bangor
2. Caerdydd
3. Manceini
4. Rotorua, Seland Newydd
5. Mos Eisley, Tatooine


Dim Abertawe.

4. Hoff bump le yng Nghymru?
Wel, mae Bangor a Chaerdydd yn y bag. Wedyn...

3. Nant Gwynant
4. Rhuthun
5. Traethau Borth-y-Gest

Dim Abertawe.

5. Unrhyw farn ar wleidyddiaeth/stad y byd?

Gormod.

Os oes 'na etholiad yn dod, a rywun 'da chi wir yn ei licio ar y papur pleidleisio, ewch amdani. Ond peidiwch a phleidleisio dros rywun jyst achos bod nhw fymryn llai ffiaidd na phawb arall. Dim democratiaeth ydi hynny. Yn hytrach, gwnewch i fyny am y peth drwy drio wneud y byd o'ch cwmpas chi'n well tan yr etholiad nesa, mewn ffyrdd bach neu fawr. Wnewch chi fwy o waith da na unrhyw wleidydd.

Ond i gael unrhyw newid go-iawn, mae angen ryw fath o chwyldro. A wedyn allwn ni uno fel un blaned a chrwydro'r gofod efo'n gilydd.

#comedi

6. Be di'r pella ti'n gallu pwyri?
Ddim yn bell iawn o gwbwl, mae gen i ofn. Ar ôl cwpwl o fodfeddi, mae o'n troi i mewn i niwl mân.

7. Bisgedi neu cacen?
Bisgedi. Dim cwestiwn. Dim byd yn erbyn pobol sy'n meddwl yn wahanol... ond 'da chi'n beryglus o nyts.

Hob-nobs, gyda llaw, ydi brenin y bisgedi.

A brenin yr Hob-nobs ydi'r Hob-nob siocled.

8. Hoff siop/au?
Unrhyw siop recordiau sy'n dal i fod ar agor. Siop pizzas Bangor Ucha (gweler uchod). Siop gemau bwrdd Rules Of Play yng Nghaerdydd. Pob siop yn y Northern Quarter, Manceinion. Y siop 'na yn Mr Benn.

9. Be di be?
Lle di lle?

10. Isio deud rwbeth arall am Elidir Jones?
I fod yn berffaith onest, dwi isio cropian i mewn i dwll yn y llawr ac aros yna.

11. Os ydi pobol yn dod o Chimpanzees pam fod yne dal Chimpanzees?
Os ydi Efrog Newydd yn bodoli, pam bod ‘na bobol yn dal i fod ym Mharis?

12. Unrhyw sylw arall am unrhywbeth dan haul?

Dim ond plygs reit sinigaidd, mae gen i ofn.

Gwrandewch ar fy mand, Plant Duw.

Ewch i fy ngwefan, fideowyth.com.

Darllenwch fy nofel, Y Porthwll, os ydi o allan pan ddarllenwch chi hwn. Bosib iawn bod o ddim.

Byddwch yn rhagorol i'ch gilydd. A phartïwch ymlaen, dŵds.

30.05.2015

Mae Tarw Du yn hynod o falch o ryddhau 'Enter the Dragon' gan yr hynod dalentog Kieran Marsh o Gasnewydd. Mae 'Enter The Dragon' yn cynnwys 4 trac o bop a baledi cyfoes ac wedi ei gynhyrchu gan rai o brif gynhyrchwyr Cymru, Richard Jackson (The Automatic, Pretty Vicious) a Frank Naughton yn Stiwdio Tŷ Drwg (Geraint Jarman, Datblygu)

Mi dalodd Kieran, sy'n 14 oed, am y gwaith recordio drwy hel arian yn byscio yng Nghanolfan Siopa Cwmbrân ac fe ddangosodd ei werthfawrogiad tuag at drigolion Cwmbrân wrth lansio ei CD yn swyddogol yno. Gyda nifer o ymddangosiadau byw ar y gweill, mae'r dyfodol yn edrych yn heulog i Kieran.

Dywedodd Kieran: Rwyf: "wedi cael cychwyn cyffrous i 2015; dwi wedi bod yn brysur yn sgwennu, gigio a canu yn y stryd - mae'r EP yn eisin ar y gacen!"

Newport schoolboy busker to fund debut EP he's worked on with Pretty Vicious producer Nathan Bevan, Wales Online

Traciau Enter the Dragon:

1. Mind Games 3.11

2. Gimme Some Electric! 3.00

3. Usual Suspects 2.46

4. The River 3.46

Ar gael yn yr holl brif siopau arlein a nifer cyfyngedig o cd's.

Ar gyfer ymholiadau'r wasg, plis cysylltwch gyda Tidy Noise: http://www.tidynoise.com / iestynjones@tidynoise.com. Tel: 07909661686

Os am ddefnyddio'r lluniau yn y wasg, rhowch gredit i Karen Fisher os gwelwch yn dda ("www.musicphotography.wales)

30.05.2015

Tarw Du is proud to present 'Enter the Dragon' by Newport schoolboy and hard working busker Kieran Marsh. Kieran's debut offering is an unique blend of bubble gum and indy pop featuring 4 catchy tracks produced by Cardiff's finest producers: -Richard Jackson (The Automatic, Pretty Vicious) and Frank Naughton (Geraint Jarman, Datblygu).

Kieran, 14, paid for his own studio time by busking in Cwmbran Shopping Centre and showed his appreciation towards the people of Cwmbran by officially launching his CD there.The future looks sunny for young Kieran.

Kieran said about his new EP: "I've had an exciting start to 2015; I've done a lot of writing, gigging and busking - the EP is the icing on the cake!”

Newport schoolboy busker to fund debut EP he's worked on with Pretty Vicious producer Nathan Bevan, Wales Online

Track listing for Enter the Dragon:

1.Mind Games 3.11

2.Gimme Some Electric! 3.00

3. Usual Suspects 2.46

4.The River 3.46

Available in all main online stores and as a limited number of cd's.

For press and promotion enquiries, please contact Tidy Noise:http://www.tidynoise.com / iestynjones@tidynoise.com.Tel: 07909661686

If using images for press purposes please credit Karen Fisher (www.musicphotography.wales)

Prynwch yn / Buy at:

 • amazon
 • itunes
 • mixradio
 • mediamarket

 facebook    

kieran marsh1.Favorite colour?
Red

2. Favorite food?
Sunday Roast

3. Favorite 5 cities?
L.A, N.Y.C, Cardiff, Swansea, Paris

4. Favorite 5 places in Wales?
Swansea, Gower, Cardiff, Swansea, Tenby

5. Any opinion on the state of the world/politics?
Don't understand it all

6. What's the furthest you can spit?
Ewww only camels spit!!

7. Biscuits or cake?
Biscuits

8. Favorite shop/s?
The others, Footlocker, J.D

9. If people come from chimpanzees why are there still chimpanzees?
Pass

10. Want to say anything else about Kieran Marsh?
I play keyboards and drums a bit

11. Any other comment on absoloutely anything??
I love sports and Ed Sheeran is my inspiration

Croeso nol y Welsh Whisperer

Ar ôl byw'r bywyd moethus yn dilyn cyfnod aur sîn bop Cymru y  70au a'r 80au, mae'r dyn (heb oedran) wedi dychwelyd o'i lety deluxe ym Menidorm ac yn barod i roi Cymru oll ar dân drwy glap a chân.

Mae'r albwm yma yn ffrwyth cynhaeaf hir a chreulon. Sonnir yma am faterion hollol gyfoes megis merched cefn gwlad, cig, cwrw, bara brith ac wrth gwrs, balchder mewn beudai glan.

Dyma ddeg trac sydd yn eich arwain ar daith chwrligwgaidd Geltaidd i bob cornel a chopa o'n hoff wlad yn y byd, Cymru fach.

Gyda dylanwad amlwg rhai o sêr pop gorau Cymru, ceir yma frand unigryw o  gerddoriaeth pop / gwerin a ffermjazz. Diolch am wrando.

Welcome back the Welsh Whisperer

Following the dreamy decades that were the 70s and 80s within the Welsh pop scene, this ageless Celtic lord has returned from the exile of his Benidorm pleasure lodge and is ready to set Wales alight to the sound of raw and exclusive Welsh folk pop. Humbly describing himself as ‘the most unknown Welsh country folk pop legend of all time’ this is his first known album to be officially released.

The album titled ‘Plannu Hedyn Cariad’ (Planting a seed of love) is the fruit of a long and cruel harvest.  This classic collection of Welsh and English language records tackle the issues that are on everyone’s lips: country girls, meat, beer, bara brith and of course, pride in a well maintained milking parlour.

Prynwch yn / Buy at:

 • amazon
 • itunes
 • emusic
 • deezer

Holi sydyn i'r Welsh Whisperer:
The Welsh Whisperer
1. Hoff liw?
Coch!

2. Hoff fwyd?
Bara brith (os ydy'r rhesins yn dod o Sir Gâr)

3. Hoff 5 ddinas?
Tyddewi, Caerdydd, Bangor, Belfast ac Amlwch.

4. Hoff pump le yng Nghymru?
Cwmfelin Mynach, Caernarfon, Caerfyrddin ac Ynys Môn (cyfan)

5. Unrhyw farn ar wleidyddiaeth/stad y byd?
Dy gredyd fel jeli a dy bensiwn yn rhacs, dim byd yn y post ond bil garej a tacs. Dos i ganu. Mae Cymru wedi sychu mewn mannau. Anialwch marwaidd o ddinasyddion gwanhaëdig. (Gwelwch geiriadur) Oes 'na arwr yn y tir?

6. Be di'r pella ti'n gallu pwyri?
Dros fochyn tewa'r plwyf

7. Bisgedi neu cacen? 
Beth bynnag yw'r acen, ga'i baned a chacen

8. Hoff siop/au?
Y siop siarad
Y siop siafins
Siop y Pentan, Caerfyrddin

9. Be di be?
Be?

10. Isio deud rwbeth arall am y Welsh Whisperer?
Rwyf ar gael ar gyfer holl achlysuron y Cymry boed Bar Mitzvah neu parti gŵyl St George

11. Os ydi pobol yn dod o Chimpanzees pam fod yne dal Chimpanzees?
I rhoi hwn yng nghyd destun pobol Cymru; Dywed rhai mai dynion ydym ni, dywed eraill ein bod ymhlith y moch, ond cofiwch, o wlad y bacwn y mae pob un ohonom yn tarddu. Ie cofiwch hwnna

12. Unrhyw sylw arall am unrhywbeth dan haul?
Pryd wnaeth pobol stopio yfed cwrw medd? A pam mae pobol bellach yn yfed Carlsberg top a VK Tropical?


Os am heirio y Welsh Whisperer ar gyfer bron unrhyw achlysur plis cysylltwch a post@tarwdu.com neu yn uniongyrchol drwy welshwhisperer@live.com.

CD hefyd ar gael yn eich siop leol Gymraeg

Dyma Y Bendith / JJ SNEED

 

Mae JJ (neu Alun i chi a fi) yn hannu o Bontypridd ag wedi bod wrthi ers sawl blwyddyn yn perffeithio ei ddoniau ar draws Cymru. Yn canu ar y sengl yma, sy'n gwasgaru ychydig o olau mewn byd cythryblus, mae yr hyfryd Emma Hickey sydd hefyd yn canu mewn band teyrnged i Abba.

Holi sydyn i Mister JJ SNEED:

1. Hoff liw? Gwyrdd
2. Hoff fwyd? Bwyd Eidaleg
3. Hoff 5 ddinas? Paris, Dublin, Florence, Venice, Llundain
4. Hoff pump le yng Nghymru? Caerdydd, Caerfyrddin, Aberystwyth, Ynys Y Bari, Ogwr
5. Unrhyw farn ar wleidyddiaeth/stad y byd? Mae gan pawb barn wahanol.
6. Be di'r pella ti'n gallu pwyri? Ddim yn pell iawn
7. Bisgedi neu cacen? Bisgedi pop tro
8. Hoff siop/au? Deli's eidaleg
9. Be di be? Dwi'n byw fy mywyd ac mwynhau syt dwin byw.
10. Isio deud rwbeth arall am JJ Sneed? Mae gan pawb "alter ego"
11. Unrhyw sylw arall am unrhywbeth dan haul? Prosiect newydd "Manumit" gwiliwch y gofod.

Sengl newydd JJ Sneed ar label Tarw du dyddiad rhyddhau - Mai 01 2013. Ar gael o'r holl brif siopau arlein.

JJ SNEED / Y Bendith (The Blessing)

 

Release date - May 01 2013. Available from all good online stores.

Prynwch yn / Buy at:

 • amazon
 • itunes
 • emusic
 • rhapsody
 • media market
 • deezer

Sneed Promo

Cor Cochion Caerdydd / Cardiff Reds Choir – 'Not in my name'
Rhyfel celwydd arall - ddim yn enw fi

Dyma sengl newydd label Tarw du sef  'Not in my name' gan yr hynod Cor Cochion Caerdydd. Mae prif neges y gan yn tanlinellu pam fod angen gwrthod caniatau i lywodraethau gario mlaen i ymosod ar fwy o wledydd yn anghyfreithlon ag yn ein enw ni - unai fel gwledydd unigol neu o dan gysgod NATO, fel rydym wedi gweld dros y ddegawd dwythaf yn enwedig gyda'r ymosodiadau anghyfreithlon ar Irac, Affganistan a Libya.

Syria, Iran, Somalia, Pakistan, Prydain, America; pa wlad neu wledydd fydd nesa os na wneith bobol siarad allan yn erbyn y peth, a pam fod y Cenhedloedd Unedig a'r prif gyfryngau a sianneli newyddion yn y gorllewin yn arbennig, yn annog a chefnogi'r fath ymosodiadau anghyfreithlon ?

Bydd elw o werthiant y sengl yma yn mynd tuag at achos llys y 'whistleblower', yr ex milwr a'r Cymro Americannwr Bradley Manning a wnaeth ddatgelu troseddau rhyfel America yn Iraq, ag sydd yn gwynebu'r posibilrwydd o garchar am oes. Bydd unryw elw o werthiant ar ol hynnu yn mynd tuag at annog heddwch yn rhynglwladol drwy CND Cymru. Mae'r sengl yma hefyd wedi ei chofrestru i'r siartiau Prydeinig. Gallith pawb hefyd neud gwahaniaeth drwy gysylltu a rhoi pwysau ar ein gwleidyddion i wneud eu gwaith a gwrthod caniatau mwy o ymosodiadau anghyfreithlon, yn ogystal a uchelgyhuddo a rhoi'r troseddwyr sydd yn euog o'r troseddau rhyfel yma o flaen eu gwell.

Dyddiad rhyddhau - Gorffennaf 20 2012. Ar gael o'r holl brif siopau arlein.

Cor Cochion Caerdydd / Cardiff Reds Choir – 'Not in my name'
Stop illegal wars being carried out in our name

‘Not in my name’ is the new Tarw du release by Cor Cochion Caerdydd. Cor Cochion are a Welsh campaign group who work tirelessly to raise awareness of world injustices and illegal acts of war such as the ones we have seen in recent years. The illegal attacks on sovereign states such as Iraq, Afghanistan and Libya by successive Westminster and American governments, together with other NATO countries and their silent allies, are illegal and criminal attacks carried out in our name. Where will be next, and next after that if we allow it - Syria, Iran, Somalia, Pakistan, Britain, the USA? Why are the UN and particularly western mainstream media and news blindly sanctioning these illegal attacks?

Profits from the sale of this single will go towards the legal defence case of Welsh American ex soldier Bradley Manning  and thereafter to the international peace movement via CND Cymru. Bradley Manning was detained without trial for over two years and is now facing a lengthy legal defence case and potential lifetime imprisonment for his whistle blowing acts on war crimes committed by the American army in Iraq. Blowing the whistle on war crimes is not a crime.

The single is also registered for Britain’s charts. You can also make a difference by lobbying your AM’s, MP’s and other political representatives to demand a stop to further illegal attacks and to call on those criminals guilty of war crimes to be impeached and brought to justice.

Release date - July 20th 2012. Available from all good online stores.

Sengl newydd gan y gwychddyn Johnny Burgess o Gaerdydd. Un o brif gyfrannwyr i sin gerddoriaeth a hip hop Cymru.
Dyddiad rhyddhau 5.12.11

Johnny Burgess is back with his first new solo material in a while. The Cardiff lyricist previously known as Johnny B is back with 'Tomorrow' on the Tarw du label; a straight up slice of conscious rap over boom-bap beats with a shameless nod to the nineties; a nod to the present and a nod to the future.

Johnny Burgess is one of the great contributors to the rap scene of Wales as well as further afield; he has previously won the Welsh music awards best Hip-Hop act, has won the listeners vote on BBC Radio 1Xtra and has also been a semi finalist at the MOBO unsung artist awards.

Johnny is well known as part of Keltech and Johnny B , has worked and collaborated with a myriad of artists from his home country, and has also supported some of Hip-Hop's greatest legends live on stage; Ice T, Afrika Bambaataa, Grand Master Flash and Rodney P (London Posse) to name but a few.

His faivorate car is The Dukes of Hazzards 'General Lee'. His faivorate holiday spot is Devon. His favorite food is lobster. This is where he's to in 2011.
Release date 5.12.11

www.JohnnyBurgess.com (coming soon)
www.facebook.com/JohnnyBurgessMusic
www.twitter.com/JohnnyBurgess

Prynwch yn / Buy at:

 • amazon

Mae Poket Trez yn ol gyda'u trydydd sengl, yn dilyn 'C'mon' a 'Ffati Bwm Bwm', ar label Tarw Du. Bydd 'Ie, Ie, Ie' a –sides 'Haters' a 'Gonna Dance' ar gael i'w lawrlwytho o nifer o werthwyr ar-lein .Fideo Ie, Ie' gan Dyl Goch (Separado). Dyddiad rhyddhau : 11.11.11

Poket Trez are back with their third single on Tarw Du, following 'C'mon' and 'Ffati Bwm Bwm'. 'Ie, Ie, Ie' and b-sides 'Haters' and 'Gonna Dance' will be available for digital download from all good online sellers. The video for 'Ie, Ie, Ie' is directed by Dyl Goch (Separado) Release date : 11.11.11

Prynwch yn / Buy at:

Dyma albym ddiweddaraf MC Mabon ers rhyddhau Jonez Williamz yn 2007/2008 a'r ail albym Saesneg i MC Mabon ei ryddhau. Y perfformwyr yn y band pedwar dyn yw Mr Huw Owen , Andrew Taylor, Gethin Jones a Gruff Meredith. Hefyd yn ymddangos mae’r brodor o Gaerdydd Johnny Burgess (Keltech & Johnny b ) sydd yn ymddangos fel gwestal arbennig ar y trac ‘Black plumes of smoke’. Hwyl diniwed cefn gwlad efo hint o lemons. Wyth can / 16 munud. Prynwch hi am ddim mwy na £5.99 o'r holl brif siopau arlein. Mae fersiynau offerynnol o'r traciau hefyd ar gael. Cysylltwch a Tarw du am fwy o fanylion. Rhyddhawyd Medi 5 2011.

This is a new album by MC Mabon, put out into the overcrowded world soup of exponential waffle, environmental and planetary calamities, pointless violence, clips of cats and views of random hotel balconies from around the world. This 16 minute 8 track album was recorded and produced in Cardiff and is available to buy from all good online shops for no more than £5.99. It is the most recent MC Mabon album since the release of the Jonez Williamz album in 2007/2008 and is MC Mabon's second English language album. The four man band includes Mr Huw Owen, Andrew Taylor, Gethin Jones and Gruff Meredith. Special guests include Cardiff lyricist Johnny Burgess (from Keltech & Johnny b fame) on the track ‘Black plumes of smoke’. Instrumental versions of the tracks are also available. Contact Tarw du for more information. Released September 5, 2011.

Prynwch yn / Buy at:

Mae Poket Trez yn ôl i ryddhau sengl ddigidol ‘Ffati Bwm Bwm' gyda Swci a Mr Phormula. Mae Coco, Dr. Feelgood a Lenki yn dilyn eu sengl cyntaf ‘C'mon' gyda darn o Hip-Hop Gorllewinol (Cymru), yr ail o dair sengl i'w rhyddhau ar label Tarw Du. Mae'n cynnwys y b-sides Uno Dos Trez a Game Over. Mae'r gân ‘Ffati bwm bwm' wedi ei gyd-gynhyrchu rhwng label Tarw Du a Trez recordings a chynhyrchwyd pob cân arall gan Poket Trez a Sir Doufus Styles.

Ymwelwch â www.pokettrez.com am fwy o wybodaeth am y band a newyddion, gan gynnwys perfformiadau nesaf y band. Mae'n bleser gan label Tarw Du gyd ryddhau a chyhoeddi ail sengl ddigidol Poket Trez ar y cyd gyda Trez Recordings. 08/07/11.

Poket Trez are back with ‘Ffati Bwm Bwm' featuring Swci and Mr Phormula. Coco, Dr. Feelgood and Lenki follow up their debut release ‘C'mon' with a slice of West Coast (of Wales) Hip-Hop, the second of three singles to be released with the Tarw Du label. B-sides include Uno Dos Trez and Game Over. ‘Ffati Bwm Bwm' is co-produced with the Tarw Du label, all other tracks are produced by Poket Trez and Sir Doufus Styles.

Visit www.pokettrez.com for band biog and news, including the bands up and coming performances. Tarw Du is proud to co release and publish this second Poket Trez digital release in conjunction with Trez Recordings. 08/07/11.

Prynwch yn / Buy at:

 • 24-7 Music Shop
 • 7digital
 • Amazon
 • emusic
 • iTunes
 • Juno
 • Napster
 • Nokia Music Store
 • Songrila.com

Poket Trez – tri cerddor o orllewin Cymru ar hyn o bryd yng Nghaerdydd. Gyda sawl dylanwad o'r gwych i'r gwahanol i'r gwael, maent yn defnyddio ‘big beats, big bass, big stabs, nasty keys, dirty guitars, hip hop rythms, robotic vocals, west coast harmonies, dylanwadau offerynnol a'r byd arlein i helpu i greu eu swn.

Mae Poket Trez yn bwriadu rhyddhau tair sengl mewn tair mis i gyflwyno eu hunain i'r byd. Bydd y sengl cyntaf ‘C'mon' ar gael i'w lawrlwytho ar 25 Ebrill 2011 o holl brif siopau digidol y we, ac mae'n cynnwys y b-sides ‘Rip it Down' a ‘Studmark'. Cynhyrchwyd pob cân gan Sir Doufus Styles yn ei stiwdio enwog ym Mae Caerdydd.

Ymwelwch â www.pokettrez.com am fwy o newyddion, gan gynnwys perfformiadau byw cyntaf y band. Mae'n bleser gan label Tarw Du gyd ryddhau a chyhoeddi sengl ddigidol gyntaf Poket Trez ar y cyd gyda Trez Recordings.

Poket Trez are three musicians from west Wales currently residing in Cardiff, Wales. With many influences, ranging from the amazing to the bizarre to the rubbish, the three use big beats, big bass, big stabs, nasty keys, dirty guitars, hip hop rhythms, robotic vocals, west coast harmonies, instrumental and virtual landscapes to create their music.

Poket Trez plan to release three singles in three months to introduce themselves to the world. The first single ‘C'mon' will be available to download on the 25th April 2011 from all good digital stores, and includes the b-sides ‘Rip it Down' and ‘Studmark'. All songs are produced by Sir Doufus Styles at his renowned studio in Cardiff Bay.

Visit www.pokettrez.com for further news, including details about the band's first ever performances. Tarw Du is proud to co release and publish this first release in conjunction with Trez Recordings.

Poket Trez

Prynwch yn / Buy at:

 • 24-7 Music Shop
 • 7digital
 • Amazon
 • emusic
 • iTunes
 • Juno
 • Napster
 • Nokia Music Store
 • Songrila.com
Dyma sengl newydd sbon Swci, dau drac sgleiniog popwych gan y gantores gyfoes o Gaerfyrddin, Cymru. Sgwennwyd a chynhyrchwyd ‘They Came from the North' a ‘Shake It' gan Gruff Meredith (MC Mabon), Swci (Mared Lenny) a'r tywysog digidol David Wrench (Euros Childs, Julian Cope, Race Horses, Bat for Lashes) a rhyddheir ar y label newydd Cymraeg TARW DU. Mae Swci yn berfformwraig profiadol ac wedi perfformio yn gyson rownd Cymru, yn cynnwys perfformio ar lwyfan gyda Rufus Wainwright yng Nghanolfan y Mileniwm Caerdydd yn ddiweddar. Mae'i hefyd wedi pefformio yn gyson yn Efrog Newydd. Mae'n hoff iawn o gacennau a cheffylau. Ei hoff air yw ‘pwtch'.
Swci is a super talented songstress from Carmarthen, Wales. ‘They Came from the North' and ‘Shake It' are two tasty slices of classy power pop written and produced by Gruff Meredith (MC Mabon), Swci (Mared Lenny) and the digital deviant David Wrench (Euros Childs, Julian Cope, Race Horses, Bat for Lashes) and released on the new Welsh label TARW DU. Swci has also performed on stage with Rufus Wainwright at the Wales Millennium Centre in Cardiff and has also played in New York City on numerous occasions. She likes cakes and horses and her favourite word is ‘pwtch'.
Swci

Prynwch yn / Buy at:

 • 24-7 Music Shop
 • 7digital
 • Amazon
 • emusic
 • iTunes
 • Juno
 • Napster
 • Nokia Music Store
 • Songrila.com